965 72 00 01 - Calle 19 de Abril, 34 - 03193 San Miguel de Salinas info@sanmigueldesalinas.es
Seleccionar página

Avís Legal

1. Titularitat del lloc web

https://www.sanmigueldesalinas.es, és un domini en internet titularitat de l’Excmo. Ajuntament de Sant Miquel de les Salines, CIF: P0312000-C, amb seu i domicili social en Carrer 19 d’abril, 36-03.193 Sant Miquel de les Salines, Telèfon: 965.720.001 – Fax: 965.720.007 i correu electrònic:

 2. Recomanacions d’accés

Resolució de pantalla: 1024 x 768.
Versions dels navegadors:
Explorer: 5.5
Mozilla: 1.7
FireFox: 0.7


 
3. Objecte

L’Ajuntament, a través d’aquest espai web, posa a disposició dels diferents usuaris l’accés i utilització de serveis i informació referits tant al seu àmbit d’actuació com, si és el cas, proporcionats per tercers.


4. Condicions d’ús

Es considera usuari del present lloc web a qualsevol que accedisca i l’utilitze. La condició d’usuari comporta la total acceptació de les condicions establertes en el present Avís Legal i en les especials que puguen establir-se per determina dos serveis i utilitats. Els usuaris adquireixen el compromís d’ajustar la seva actuació a les citades condicions ia observar el disposat per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement. Quan sigui necessària la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per accedir a algun contingut o servei d’aquest lloc web, l’usuari queda obligat a mantenir-la en secret ia fer d’ella un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent dela contrasenya l’usuari respondrà de la utilització que d’ella haguen pogut fer terceres persones.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut, informació, gràfics, disseny, multimèdia, aplicacions, productes, serveis i qualsevol altre material d’aquest lloc web són propietat de l’Ajuntament, llevat que s’especifiqui el contrari. Queda, per tant, prohibida la seva còpia, reproducció, distribució, publicació, descàrrega, exhibició o transmissió en qualsevol format o mitjà, incloent mitjans electrònics, mecànics, reprogràfics, de gravació o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de l’Ajuntament i, si escau, del propietari del copyright o drets d’autor. Qualsevol ús no autoritzat de materials continguts en aquest web pot vulnerar lleis de copyright, de registre de marques, de drets de propietat intel·lectual, de privacitat, publicitat, i la resta de legislació sobre comunicació. Queda prohibida la utilització dels continguts d’aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris. Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic; però, tal autorització no arriba a la cessió posterior a tercers dels elements reproduïts ni la seva instal·lació en un servidor connectat a Internet oa una xarxa local. Queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat per l’Ajuntament.

L’Ajuntament no és responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l’accés a qualsevol contingut que aparegui en el mateix o de tancar-lo sense previ avís.

L’Ajuntament no és responsable dels continguts situats fora de la seua web, en els llocs web de tercers, als quals es pugui accedir mitjançant oa través d’enllaços situats en el lloc web. L’Ajuntament informa que tals links i enllaços que apareixen a la seva web tan sols constitueixen una informació a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació i serveis a Internet sobre les matèries a què es refereixen, on el visitant podrà en el seu cas ampliar o complementar les dades ofertes en aquest web, advertint expressament que això no suposa un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita de tals llocs de destinació i per tant, es declina tota la responsabilitat relativa al resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals; en particular, el visitant declara conèixer que l’Ajuntament no garanteix en cap manera les condicions i / o correcta prestació dels serveis o qualitat dels productes oferts a l’usuari, per tercers aliens a la mateixa, als llocs web pugui accedir mitjançant enllaços establerts en qualsevol de les pàgines de l’Ajuntament, per la qual cosa aquesta no serà responsable en cap cas de la disponibilitat i dels continguts facilitats pels altres llocs web visitats a través de tals enllaços, com tampoc ho serà de l’eventual incompliment per part de tals tercers de la normativa vigent i particularment d’aquella que regula el comerç electrònic, la defensa i protecció de consumidors i usuaris i la relativa a protecció de dades de caràcter personal. En el cas de fòrums oberts o espais d’opinió en les seves pàgines web, l’Ajuntament no s’obliga a controlar les opinions o informaciones vertidas por los usuarios, pero se reserva el derecho a eliminar aquellas que puedan resultar contrarias a la legalidad vigente, especialmente cuando impliquen una vulneración de los derechos y libertades fundamentales, a los buenos usos y a los presentes términos y condiciones. El Ayuntamiento no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, averías o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas al Ayuntamiento, o como consecuencia de ajustes o problemas técnicos propios; así comide daños que puedan ser causados por virus informáticos y por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control del Ayuntamiento. La información administrativa publicada en este sitio web tiene carácter meramente orientativo; por tanto, ni sustituye la publicidad de los documentos que deban publicarse en Diarios y Boletines Oficiales, cuya edición es el único instrumento que da fe de la autenticidad y del contenido de los mismos, ni de la misma puede derivarse efecto jurídico vinculante alguno, debiendo el usuario contrastar la citada información con la existente en los Diarios y Boletines Oficiales, en su caso, o con la obrante en las dependencias pertinentes de la Administración. En concreto, esta información no podrá ser vinculante en la resolución de procedimientos administrativos ni alegarse en procesos contradictorios con la Administración Pública. En consecuencia, el Ayuntamiento no se hace responsable de los posibles daños y perjuicios que el uso de dicha información pudiese ocasionar. Las directrices seguidas por el Ayuntamiento en materia de Protección de Datos de Carácter Personal son las expuestas en el apartado Política de Privacidad de este sitio web. El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones establecidos en el presente Aviso Legal. POLÍTICA DE PRIVACIDAD El Ayuntamiento tiene como una de sus prioridades garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, tanto de los usuarios que se relacionen con su Administración como de los propios empleados públicos a su servicio. En este sentido, el Ayuntamiento manifiesta que el tratamiento de los datos de carácter personal que pueda resultar necesario para el desarrollo de sus competencias a través de su portal web se ajustará escrupulosamente a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a la normativa de desarrollo o conexa que pueda resultar de aplicación en la actualidad o en un futuro. En concreto, todos los datos personales que puedan suministrarse por los interesados a través de este portal no serán destinados a finalidades distintas de las expresadas en el momento de su aportación, según el supuesto específico de que se trate, ni comunicados a terceros salvo en aquellos supuestos legales en que pueda procederse a dicha comunicación o se cuente con el consentimiento expreso del interesado. De igual modo, el tratamiento de los mismos se efectuará de modo confidencial. En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá hacer uso de los datos contenidos en sus ficheros con finalidades históricas, estadísticas o científicas. Los interesados serán informados de la incorporación de sus datos personales a ficheros, automatizados o no, de las finalidades, usos y, en su caso, de las posibles cesiones de sus datos en el momento se recaben los mismos. No obstante, y con carácter general, se informa a todos los usuarios que en el caso de aportar datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al Registro de Entrada del Ayuntamiento. Igualmente, el Ayuntamiento informa que ha desarrollado una normativa interna, desobligado cumplimiento para todos los empleados públicos que traten datos de carácter personal, en la que se contienen los procedimientos y las pautas que han de observarse en aras al cumplimiento de la normativa legal sobre protección de datos de carácter personal. Y, especialmente, normas de información y procedimientos para el tratamiento de este tipo de datos y normas de seguridad (equipos, instalaciones, etc.) para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Para cualquier duda sobre la política de privacidad anteriormente expresada puede dirigirse al Teléfono: 965 720 001 – Fax: 965 720 007 o remitir un correo electrónico a la dirección indicando en el campo Asunto ‘Protección de datos personales’.

L’Ajuntament no és responsable dels continguts situats fora de la seua web, en els llocs web de tercers, als quals es pugui accedir mitjançant oa través d’enllaços situats en el lloc web. L’Ajuntament informa que tals links i enllaços que apareixen a la seva web tan sols constitueixen una informació a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació i serveis a Internet sobre les matèries a què es refereixen, on el visitant podrà en el seu cas ampliar o complementar les dades ofertes en aquest web, advertint expressament que això no suposa un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita de tals llocs de destinació i per tant, es declina tota la responsabilitat relativa al resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals; en particular, el visitant declara conèixer que l’Ajuntament no garanteix en cap manera les condicions i / o correcta prestació dels serveis o qualitat dels productes oferts a l’usuari, per tercers aliens a la mateixa, als llocs web pugui accedir mitjançant enllaços establerts en qualsevol de les pàgines de l’Ajuntament, per la qual cosa aquesta no serà responsable en cap cas de la disponibilitat i dels continguts facilitats pels altres llocs web visitats a través de tals enllaços, com tampoc ho serà de l’eventual incompliment per part de tals tercers de la normativa vigent i particularment d’aquella que regula el comerç electrònic, la defensa i protecció de consumidors i usuaris i la relativa a protecció de dades de caràcter personal. En el cas de fòrums oberts o espais d’opinió en les seves pàgines web, l’Ajuntament no s’obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguin resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquin una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions. L’Ajuntament no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’Ajuntament, o com a conseqüència d’ajustaments o problemes tècnics propis; així comide danys que puguin ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament. La informació administrativa publicada en aquest lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substituïx la publicitat dels documents que s’hagin de publicar en Diaris i Butlletins Oficials, l’edició és l’únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i del contingut dels mateixos, ni de la mateixa pot derivar cap efecte jurídic vinculant algun, devent l’usuari contrastar la citada informació amb l’existent en els Diaris i Butlletins Oficials, si escau, o amb la obrant en les dependències pertinents de l’Administració. En concret, aquesta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al·legar-se en processos contradictoris amb l’Administració Pública. En conseqüència, l’Ajuntament no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que l’ús d’aquesta informació pogués ocasionar. Les directrius seguides per l’Ajuntament en matèria de protecció de dades de caràcter personal són les exposades en l’apartat Política de Privacitat d’aquest lloc web.

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar els termes i condicions establerts en el present Avís Legal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Ajuntament té com una de les seves prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seva Administració com dels propis empleats públics al seu servei. En aquest sentit, l’Ajuntament manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que pugue resultar necessari per al desenvolupament de les seves competències a través del seu portal web s’ajustarà escrupolosament al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal, ia la normativa de desenvolupament o connexa que pugui resultar d’aplicació en l’actualitat o en un futur. En concret, totes les dades personals que puguen subministrar se pels interessats a través d’aquest portal no seran destinats a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seva aportació, segons el supòsit específic que es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals que pugua procedir se a aquesta comunicació o es conte amb el consentiment exprés de l’interessat. De la mateixa manera, el tractament dels mateixos s’efectuarà de manera confidencial. En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seves dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si escau, de les possibles cessions de les seves dades en el moment es recaptin els mateixos. Tanmateix, i amb caràcter general, s’informa a tots els usuaris que en el cas d’aportar dades personals podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Registre d’Entrada de l’Ajuntament. Igualment, l’Ajuntament informa que ha desenvolupat una normativa interna, desobligado compliment per a tots els empleats públics que tractin dades de caràcter personal, en la qual es contenen els procediments i les pautes que han d’observar-a fi del compliment de la normativa legal sobre protecció de dades de caràcter personal. I, especialment, normes d’informació i procediments per al tractament d’aquest tipus de dades i normes de seguretat (equips, instal·lacions, etc.) per assegurar la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació. Per a qualsevol dubte sobre la política de privacitat anteriorment expressada pot dirigir-se al Telèfon: 965.720.001 – Fax: 965.720.007 o remetre un correu electrònic a l’adreça indicant en el camp Assumpte ‘Protecció de dades personals’.