965 72 00 01 - Calle 19 de Abril, 34 - 03193 San Miguel de Salinas info@sanmigueldesalinas.es
Seleccionar página

COMUNICAT EXPLICATIU SITUACIÓ BAR EN PISCINA MUNICIPAL

Davant les informacions incorrectes que s’han estat donant a conèixer de forma interessada per la situació del bar de la piscina municipal, aquest Ajuntament, davant aquestes informacions i comentaris mancades de tota veracitat, es troba en l’obligació no només d’informar, sinó així mateix de comunicar a tots els veïns d’aquest poble, darrere de la transparència, que hi ha TRES Sentències Judicials i un Acte judicial, que donen la raó a aquest Ajuntament i que ens obliguen a actuar amb la Llei a la mà.

Aquest Ajuntament vol deixar clar una sèrie de punts de vital importància:

Que la part compradora, va comprar una finca registral a una empresa en concurs de creditors en un jutjat de Múrcia.
Que aquest Ajuntament mai ha estat demandant al jutjat, en aquest procediment sempre l’Ajuntament ha estat demandat, i l’únic que ha fet ha estat defensar-se en cada un dels processos judicials que se li han imposat.
Que aquests procediments han costat molts diners que surt dels fons públics i per tant de les butxaques dels ciutadans de Sant Miquel.
Que després de TRES Sentències, i un Acte judicial, donant la raó a l’Ajuntament, aquest Ajuntament ni pot ni ha de realitzar accions contràries al que ho jutjats han sentenciat.

L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL D’ALACANT DIU EL SEGÜENT:

«Pel jutjat de primera instància número 1 de Torrevella en les referides actuacions, es va dictar sentència amb data 2016.01.12, la part dispositiva del qual és del tenor literal següent:

PRIMER .- «desestimar íntegrament la demanda interposada …. En nom i representació de la Sra Maria Teresa Gómez Galindo contra el EXCMO.AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE SALINAS «.

SEGON .- «Contra aquesta Sentència es va interposar recurs d’apel·lació per la part Apelante MARIA TERESA GÓMEZ GALINDO, elevant les actuacions a aquest tribunal on quedo format el rotllo núm 276/16.»

El recurs d’apel·lació com ja s’exposa al principi ha estat desestimat; Segueix dient l’Audiència Provincial:

FALLEM:

«Que desestimem el recurs d’apel·lació interposat per la representació processal de la Sra Maria Teresa Gómez Galindo, contra la sentència del jutjat de Primera Instància número 1 de Torrevella, de data 12 de gener de 2016, que confirmem.»

Així mateix s’informa que amb data 24 de febrer de 2017, el Jutjat del Contenciós Administratiu nº 1 d’Elx ha dictat la Sentència Nº94 / 2017′, en la qual es posa de manifest el següent: «que el bar-cafeteria regentat per la recurrent es trobava situat sobre una finca de titularitat municipal afecta l’ús públic, tal com va ser declarat per la Sentència del Jutjat de primera instància número 1 de Torrevella …… .i confirmada per l’Audiència Provincial d’Alacant de data 9 juny 2016 . «

«Que amb data 4 de juliol de 2014 l’Administració va iniciar expedient de Recuperació d’ofici del bé sobre el qual es desenvolupava l’activitat. No ens trobem per tant davant d’un supòsit d’arbitrarietat de l’Administració, ni davant d’una actuació injustificada, sinó que el seu procedir obeeix a la voluntat manifesta de recuperar la disponibilitat de la parcel·la «.

«FALLADA.

«Desestimar el recurs contenciós-administratiu interposat per María Teresa Gómez Galindo enfront de l’acord de la junta de Govern local …… .. de 12 de febrer de 2016 que ordenava el tancament definitiu de l’activitat o instal·lació de Bar-Restaurant situat al carrer Maisa Lloret nº1-B … .. «

Vistes les Sentències enumerades, ha quedat acreditat que TOTS ELS PROCEDIMENTS JUDICIALS INICIATS A INSTÀNCIES DE LA SRA. GOMEZ GALINDO, HAN ESTAT DESESTIMATS ÍNTEGRAMENT; I el procediment iniciat per aquest Ajuntament ha estat el que els Jutjats i Audiències que han dictaminat han assenyalat.

Si per l’Ajuntament no haguéssim dut a terme aquest procediment, llavors sí que estaríem incomplint la llei.

En tot cas, aquest Ajuntament es reserva la facultat d’interposar totes les accions penals hagi lloc davant els comentaris i les falses informacions que es puguin publicar en xarxes socials, per si les mateixes vulneren el dret a l’honor, o són injurioses o calumnioses enfront d’aquest Ajuntament o qualsevol dels seus membres. Sent que es va a procedir a traslladar als serveis jurídics contractats a l’efecte per analitzar les querelles i denúncies que pertoquen.