965 72 00 01 - Calle 19 de Abril, 34 - 03193 San Miguel de Salinas info@sanmigueldesalinas.es
Seleccionar página

Advertiment Subvencions Regidoria d’Agricultura

  NOTA INFORMATIVA CONCEJALIA DE AGRICULTURA FEB. 2017

NOTA INFORMATIVA DE LA REGIDORIA D’AGRICULTURA

SUBVENCIONS AGRICULTURA: TERMINI 9 D’ABRIL

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2017, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes per a l’exercici 2017 a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020. [2017/1028]

Apartat setè. Inversions amb objectiu mediambiental, estalvi energètic o de lluita contra el canvi climàtic En l’article 10 de l’Ordre 29/2016 s’estableix l’assignació de puntuació addicional a aquelles sol·licituds que incloguin inversions subvencionables que tinguin un objectiu mediambiental, estalvi energètic o de lluita contra el canvi climàtic. A aquest efecte es consideren inversions elegibles les establertes en l’apartat d de l’article 5.4 de la referida ordre i els punts 2n i 3r de l’apartat e de la mateixa Ordre que es relacionen a continuació:

D. Inversions en modernització d’instal·lacions de regadiu

E2. Inversions en instal·lacions que redueixen l’impacte ambiental de l’activitat de l’explotació o incrementen la seva eficiència energètica, en concret:

– Instal·lacions que permetin depurar o recuperar per altra utilització l’aigua emprada per al seu nou ús en la pròpia explotació.

– Instal·lacions i equips (no inclosos en l’apartat de maquinària i vehicles de càrrega i transport), per a la reutilització-reconversió-reciclatge de subproductes orgànics de la pròpia explotació.

– Instal·lacions i equips que permetin l’aprofitament energètic del biogàs produït a partir de residus orgànics i subproductes obtinguts en l’explotació.

– Instal·lació de sistemes que permetin l’obtenció d’energia mitjançant cogeneració (generació combinada de calor i electricitat) a partir de residus derivats de la producció, transformació o condicionament de productes de l’explotació.

E3. Instal·lació de sistemes d’energies renovables la capacitat per generar energia sigui com a màxim equivalent al consum d’energia elèctrica necessària per a la producció de les orientacions productives de l’explotació.

Noelia Torres

Regidor d’Agricultura

 

Anunci de subvencions a associacions per a festes locals

La Regidoria de Turisme anuncia la publicació de subvencions a associacions de la província d’Alacant per a promoció turística de festes locals de la Costa Blanca.

Dirigit a: Associacions, Entitats sense ànim de lucre i Ens de dret públic de la província d’Alacant sense ànim de lucre.

Objecte: És objecte de les presents bases regular el procediment en règim de concurrència competitiva ordinària, per a la concessió durant l’any 2017, de subvencions destinades a coadjuvar en el finançament de les despeses derivades a «La promoció turística de les festes locals de la Costa Blanca «, que executin les associacions i entitats sense ànim de lucre de la província d’Alacant.

L’import màxim que li pot correspondre a cada entitat sol·licitant s’estableix en el 80% del pressupost presentat i un màxim de 6.000,00 €.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació.

Enllaç a la publicació del B.O.P. d’Alacant:

https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/02/24_39/2017_002091.pdf