Seleccionar página

I Los Alcores Photonatura Contest

NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST:
«I PHOTONATURA LOS ALCORES»

The Rules of the contest are available by clicking here.

ITEAF INSPECTION

nota_agriculturaPRESS RELEASE OF THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE


Farmers are reminded that since last November 26, 2016 must have passed inspection ITEAF (Technical Inspection Equipment Application Phytosanitary) fumigating their teams.

More information: Department of Agriculture
City of San Miguel de Salinas

Nota informativa sobre subvencions en agricultura, termini fins al 9 d’abril.

  NOTA INFORMATIVA CONCEJALIA DE AGRICULTURA FEB. 2017

NOTA INFORMATIVA DE LA REGIDORIA D’AGRICULTURA

SUBVENCIONS AGRICULTURA: TERMINI 9 D’ABRIL

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2017, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes per a l’exercici 2017 a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020. [2017/1028]

Apartat setè. Inversions amb objectiu mediambiental, estalvi energètic o de lluita contra el canvi climàtic En l’article 10 de l’Ordre 29/2016 s’estableix l’assignació de puntuació addicional a aquelles sol·licituds que incloguin inversions subvencionables que tinguin un objectiu mediambiental, estalvi energètic o de lluita contra el canvi climàtic. A aquest efecte es consideren inversions elegibles les establertes en l’apartat d de l’article 5.4 de la referida ordre i els punts 2n i 3r de l’apartat e de la mateixa Ordre que es relacionen a continuació:

D. Inversions en modernització d’instal·lacions de regadiu

E2. Inversions en instal·lacions que redueixen l’impacte ambiental de l’activitat de l’explotació o incrementen la seva eficiència energètica, en concret:

– Instal·lacions que permetin depurar o recuperar per altra utilització l’aigua emprada per al seu nou ús en la pròpia explotació.

– Instal·lacions i equips (no inclosos en l’apartat de maquinària i vehicles de càrrega i transport), per a la reutilització-reconversió-reciclatge de subproductes orgànics de la pròpia explotació.

– Instal·lacions i equips que permetin l’aprofitament energètic del biogàs produït a partir de residus orgànics i subproductes obtinguts en l’explotació.

– Instal·lació de sistemes que permetin l’obtenció d’energia mitjançant cogeneració (generació combinada de calor i electricitat) a partir de residus derivats de la producció, transformació o condicionament de productes de l’explotació.

E3. Instal·lació de sistemes d’energies renovables la capacitat per generar energia sigui com a màxim equivalent al consum d’energia elèctrica necessària per a la producció de les orientacions productives de l’explotació.

Noelia Torres

Regidor d’Agricultura