965 72 00 01 - Calle 19 de Abril, 34 - 03193 San Miguel de Salinas info@sanmigueldesalinas.es
Seleccionar página

Tràmits i sol·licituds

Ordenances Urbanisme

Tramitació autoritzacions en matèria urbanística mitjançant declaració responsable
Modificació ICIO i ordenança fiscal
Bases generals adjudicació PAI amb modificació
Taxa expedició certificat compatibilitat urbanística i atorgament llicència obertura establiments
Taxa per servei llicències urbanístiques i altres serveis
Procediment tramitació d’obres menors mitjançant declaració responsable
Taxa expedició documents administratius
Taxa utilització domini públic empreses telefonia mòbil
Taxa utilització i aprofitament sòl, subsòl i vol de via pública
Atorgament llicències edificació i ocupació- modificat pel que fa a la Taxa
Informe – Certificat urbanístic
Model de Autoliquidació de l’ICIO i de la Taxa per Tramitació de Llicències

 

Devolució de Fiança o Cancel·lació d’Aval

Devolució de Fiança o Cancel·lació d’Aval per Llicència d’Obres

 

Disciplina Urbanística

Iniciació Denúncia Presumpta Infracció Urbanística (Llei 5-2014)

 

Llicència Activitats

Comunicació d’Activitats Innòcues (Llei 6-2014)
Declaració Responsable Ambiental (Llei 6-2014)
Informe Urbanístic Municipal (acreditatiu compatibilitat urbanística) (Llei 6-2014
Llicència Ambiental (Llei 6-2014)
Transmissió llicència activitat (Cessió drets expte en Tràmit) (Llei 6-2014)
Transmissió llicència activitat (Llei 6-2014)
Comunicació prèvia i declaració responsable (Llei 12-2012)
Comunicació transmissió llicència activitat amb declaració responsable (Llei 12-2012)
Declaració Responsable instal·lacions portàtils (Llei 14-2010)
Declaració responsable llicència obertura establiments públics (Llei 14-2010)
Transmissió llicència obertura establiments públics (Cessió drets expte. A Tràmit) (Llei 14-2010)
Transmissió llicència obertura establiments públics (Llei 14-2010)

 

Llicència d’Obra Major

Llicència d’Obra Major

 

Llicència d’Obra Menor

Declaració responsable Llicència d’Obra Menor

 

Llicència Ocupació

Llicència primera ocupació (Llei 3-2004)
Llicència segona o posteriors ocupacions (Llei 3-2004)

 

Llicència segregació o parcel·lació

Llicència segregació o parcel·lació
Ordenances municipals disponibles a SUMA
Instància General
Cita prèvia Sanitat
Tràmits ocupació

Otras noticias