965 72 00 01 - Calle 19 de Abril, 34 - 03193 San Miguel de Salinas info@sanmigueldesalinas.es
Seleccionar página

Nota informativa sobre subvencions en agricultura, termini fins al 9 d’abril.

  NOTA INFORMATIVA CONCEJALIA DE AGRICULTURA FEB. 2017

NOTA INFORMATIVA DE LA REGIDORIA D’AGRICULTURA

SUBVENCIONS AGRICULTURA: TERMINI 9 D’ABRIL

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2017, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes per a l’exercici 2017 a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020. [2017/1028]

Apartat setè. Inversions amb objectiu mediambiental, estalvi energètic o de lluita contra el canvi climàtic En l’article 10 de l’Ordre 29/2016 s’estableix l’assignació de puntuació addicional a aquelles sol·licituds que incloguin inversions subvencionables que tinguin un objectiu mediambiental, estalvi energètic o de lluita contra el canvi climàtic. A aquest efecte es consideren inversions elegibles les establertes en l’apartat d de l’article 5.4 de la referida ordre i els punts 2n i 3r de l’apartat e de la mateixa Ordre que es relacionen a continuació:

D. Inversions en modernització d’instal·lacions de regadiu

E2. Inversions en instal·lacions que redueixen l’impacte ambiental de l’activitat de l’explotació o incrementen la seva eficiència energètica, en concret:

– Instal·lacions que permetin depurar o recuperar per altra utilització l’aigua emprada per al seu nou ús en la pròpia explotació.

– Instal·lacions i equips (no inclosos en l’apartat de maquinària i vehicles de càrrega i transport), per a la reutilització-reconversió-reciclatge de subproductes orgànics de la pròpia explotació.

– Instal·lacions i equips que permetin l’aprofitament energètic del biogàs produït a partir de residus orgànics i subproductes obtinguts en l’explotació.

– Instal·lació de sistemes que permetin l’obtenció d’energia mitjançant cogeneració (generació combinada de calor i electricitat) a partir de residus derivats de la producció, transformació o condicionament de productes de l’explotació.

E3. Instal·lació de sistemes d’energies renovables la capacitat per generar energia sigui com a màxim equivalent al consum d’energia elèctrica necessària per a la producció de les orientacions productives de l’explotació.

Noelia Torres

Regidor d’Agricultura